4. Literatuur

<strong>D.M. Bunskoeke </strong>”Tot meenste nut, profijt en luister van de ingesetenen”. Schetsen uit de geschiedenis van de Hervormde gemeente Oosterwolde-Fochteloo, Oosterwoolde 1985. N.N., De hervormde kerk te Oosterwolde (Fr), een brochure van tien bladzieden mit infermaosie over et karkegebouw; veural et orgel en de grafstiender wodden d’r in bespreuken.

<strong>T.H. Oosterwijk</strong>, Notities uit de geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen, Oosterwoolde 1986.

<strong>KJ. Grouwstra</strong>, Historische aspekten van het dorpsgebied van Oosterwolde. Een documentatie, uutgeven in 1990 deur Werkgroep Cultuur Belang Ooststellingwerf en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

<strong>K. Bouwer</strong>, Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau, Grunningen 1970 (Et boek is in 1989 opni’j uutgeven deur de Stichting Stellingwarver Schrieversronte onder de titel Brink en Streek).

<strong>C.A. Coert</strong>, ‘Over reewegen en kerkhoven’ in: Nieuwe Drentse Volksalmanak 109e jrg. (1992), 82-103.

<strong>H. Fokkens</strong>, Drowned landscape. The Occupation of the Western Part of the Frisian-Drentian Plateau, 4400 BC-AD 500, Assen 1998.

<strong>W. Bergsma</strong>, Tussen Gideonsbende en publieke kerk. Een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650, Hilversum / Liwwadden 1999. <strong>A.H. Bredero</strong>, Christenheid en christendom in de Middeleeuwaen. Over verhoudinh van godsdienst, kerk en samenleving, Kampen / Kapellen (vierde drok) 2001. J. Kuys, Kerkelijke organisatie in et middeleeuwse bisdom Utrecht, Nijmegen 2004.

<strong>S. Jager en E. van Ginkel</strong>, Archeologie van de Stellingwerven. Rendierjagers, boeren en ontginners in het stroomgebied van Tjonger en Linde, uutg. Stellingwarver Schieversronte 2005.

<strong>Hotso Aecxma en Regnerus/Rennert van Solckama</strong>, Conscriptio exulum Frisiae 1580 [-1587] uitg. M.H.H. Engels, Liwwadden 2007.

<strong>J. Slofstra</strong>, ‘De kolonisatie van de Friese veengebieden ca. 900-1200’. In: Diggelgoud. 25 jaar Argeologysk Wurkferbân: archeologisch onderzoek in Fryslân, Liwwadden 2008, 206-241. </body>